منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
برچسب‌ها
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
خدایا گواهی دهم کاین کتاب بر احمد فرستاده ای بر صواب
سخن های پاک تو را زین سبب پیمبر براندست بر روی لب
هدایت کن جمله زندگان طنابیست بین تو و بندگان
خدایا به تو روی آورده ام کتاب تو را نیز گسترده ام
نگاه مرا بر خطوط کتاب عبادت شمار و بدانش ثواب
ز نورش بیفروز اندیشه ام شود پند از گفته ات پیشه ام
ز من داغ گردنکشی دور کن به تایید طاعات منصور کن
چو خوانم مزن مهر غفلت به گوش دل و دیده ام را حجابی مپوش
اگر خواندنم از تفکر تهیست سزاوار شان خدائیت نیست
چنان کن که جانم شود هوشیار ببندم فرامین آن را بکار
مبادا کنم غافلانه نگاه شود خواندنم ،خواندنی بس تباه
رئوف و رحیمی سزاوار تست که دستم بگیری به راه درست

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

statistics

مشاهده و دریافت کد

                                    سر آغاز گفتار نام خداست                                 

                                  که رحمتگر ومهربان خلق راست

ستایش    بود    ویژه    کردگار                                 که   بر  عالمین  است  پروردگار

که بخشنده و مهربان است نیز                                 بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

تو  را  می پرستیم تنها  و  بس                                  نداریم  یاور  به  غیر  از  تو  کس

بشو  هادی  ما  به  راه  درست                                 ره  آنکه  منعم  ز  نعمات توست

نه آنان که خشمت بر ایشان رواست                           نه آنها که هستند گمره ز راست

                                                                                ترجمه شعری: امید مجد     


                                         صفحه 11

                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

پس آنگه شماگـمــرهــان لــعین                                           که کردید تکـــذیـــــب روز پســــــین

بخواهید خوردن خود از یک شجر                                           که ز قـــوم  تـــلخ است آن را ثمــــر

شکمهایتان پر شود ز آن طعــام                                             بنـــوشید ز آب جـــهنـــم تـــمـــــام

بدانسان بنوشید از آن شــــراب                                             که یک تشنه اشتر همی نوشد آب

همه کــــافـــران را به دارالبـــقـا                                             چنین است آب و خـــوراک و غـــــذا

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: جهنم
                                       صفحه 11

                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

همیشـــه بگفتند تا چون هـــلاک                                        بگشتیم و شد استخوان نیز خاک

چو جان از بدن رفت و کردیم فوت                                        چسان زنـده گردیم از بعد مــــوت

کجا؟ کی؟ نیاکــان ما سر به سر                                        همه زنـــــده گردند بــــار دگــــــر

بگــــو ز اولـیــــن آدم و آخــــریــــن                                        همه زنـــــده گــــردند روز پسیـن

همه جمع گردند در وعـــده گــــاه                                        در آن روز معـــلوم پیـــــش الـــــه

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                               سرآغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

خــــود از آتـــــش دوزخ کـــردگـــــــار                                        بر آنــان بود ســایه از دود تــــار

که نه سرد گردد نه یک خوش نسیم                                       نه بــــارد بگردد نه گردد کـــریم

بـــرآنـــان در قـــهـــر گردیده بـــــــــاز                                        که می زیستندی به دنیا به ناز

به قبـــح کبــیره بر اعمـــــال زشـــت                                         بکــردند اصـــرار در سرنوشــت

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: جهنم
                                           سرآغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

گروهی ستمکار و شوریــده حـــــال                                که هستند اصحاب و قوم شمال

بر ایشان چه سخت است روز شمار                                به ذلــــت بمــانده به دارالقــــرار

به بــــاد سمـــوم و به آب حــــمیـــم                                گـــرفتـــار هستند انــدر جحــیم

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: جهنم
                                      

                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

پس اینگونه نعمات کان از خداست                                هماناست مخصوص اصحاب راست

که هستند جـمعی ز پیـــشینیـــان                                کـــزین پیش بودند از خـــــاکیـــــان

گـــروهی ز یــــاران آخــــر زمــــــان                                بخواهند پـــیــوست در آن مکـــــان

ترجمه شعری از امید مجد


                              

 

                                 سرآغاز گفتار نام خداست

                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

چه همخـــوابگانند بـــــالا بلند                               ز غمزه به دلها فکنده کــمند

زنانی که در خوبی و در جمال                               خـــدا آفریده به حــــد کـمال

که آن حـــوریان نکـــو رو  همه                                همیشه بمانند خود بـاکـــره

چه شوهر پسندند آن نیـکوان                                همیشه بخواهند ماندن جوان

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                 

 

                                  سرآغاز گفتار نام خداست

                               که رحمتگر و مهربان خلق راست

نه آنجــا نیوشند حــــرفی تبـــاه                                نه هرگز کلامی که باشد گناه

به غیر از محبت به غیر از سـلام                               درآنجا نباشد سخن یا کـــــلام

چه خوش روزگارند اصحاب راست                             زمان بگذرانند بر میل و خواست

که در سایه ی سدر،بی رنج خار                              به راحت گذارند خوش روزگــــار

درخـتان مـــوزی که بر روی هـــم                              مرتب شود میوه اش دم به دم

نشینند در سایه ســـار درخــــت                             که بس پایدارست مطلوب بخت

در اطـراف آن چشمه های پر آب                              بچینند بس میوه ها بی حساب

تمـــامی ندارد ، بــــود پــــایـــدار                              کسی نیز مـانع نگـــردد ز کــــار

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

پسرهای زیبا که حسن و جمال                                            نخواهد پــــذیـرد در آنـــــان زوال

بگردند بر گــردشان روز و شــــب                                           که خــدمـــت نمایندشان با ادب

پیاله به کف جام و کوزه به دست                                           روان باده ای اندر آن جام هست

نیــابند دردســــــری هیچـــــگـــاه                                           نیابد در آنان غــــم و رنـــــــج راه

گزینند مـــیوه به لطــــفی تمــــام                                           ز مـرغـان خورند و غذائی بکـــام

زنانی سیه چشم زیبـــا خصــــال                                           چو دُرِِِّ مکنون به حسن و جــمال

چنین است پـــاداش آن کـــــارها                                           که کــردنـد آن نـیــکــوان بـــارهـا

ترجمه شعری از امید مجد

 


برچسب‌ها: بهشت
                               سرآغاز  گفتار نام خداست

                             که رحمتگر و مهربان خلق راست

از اقوام آخر گروهی قلـــــیل                                درآیند در این گــروه جلــــــیل

زده تکیه بر تختها سربه سر                                 همه تخــتهای مرصــــــع ز زر

نکو دوستان فارغ از درد و غم                                نشینند خود روی در روی هم

 ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                       سر آغاز گفتار نام خداست
                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

 

گروهی همه راست مردان دین                                  که هستند اصحاب سمت یمین

چو نیکوست احوال آنان نکـــوی                                  ببینند بـخــــت نکــــــو روبـــــروی

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: قیامت
                                        سرآغاز گفتار نام خداست

                                    که رحمتگر و مهربان خلق راست

زمانی که در جنبش آید زمین                                           دگرگون شود کـــــوهـــها همچنین

همانند ذرات گـــرد و هـبـــــا                                           پــــراکنــــده گــردند انــــدر هـــــــوا

چو از دور گیتی  ببندید رخت                                           سه دسته شوید اندر آن روز سخت

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: قیامت
                                   سر آغاز گفتار نام خداست 

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست 

چو وقت قیامت بیاید فـــــرا                                           شود موقع حــشر و روز جـــــزا 

بیاید همان سخت روز گران                                           که هرگز نبودست کذبی در آن 

در آن روز نزد خـدای جلــیل                                           گروهی رفیعند و جمعی ذلیــل 

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: قیامت
                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آنچه بود در زمین و آسمان                                     هر آن چه نـهانست در آن میــان

هر آن چه بودست زیر زمــــین                                      همه هست ملک خـــداوند دیـن

اگر خود به آواز و صـــوت بلنـد                                      سخن با خلایق بگــــویی و پــنــد

ز هر چیز مخفی و امر نهـــان                                       بود مــطـلع کـــردگـــار جــــهـــان

خدایی نباشد جز او در حیات                                      که مخصوص او هست نیکو صفات

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

بود طــــا،و،هـــا ابتـــدای کلام                                         کسی نیست آگاه از این پیــام

نه قرآن بیامد ز یــکــتــا خـــــدا                                        که در رنج افتی تو ای مصطفــی

فقط هست منظور پـــروردگـــــار                                       که تـرسانی افراد پـــرهیـزکـــــار

از آن کس بود این کتــاب مجــید                                      که هفت آسمان و زمین آفــریـــد

خدایی که بر عرش باشد محیط                                      به عرشی که بسیار باشد بسیط

ترجمه شعری از امید مجد


                                        سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

سماوات و ارض است از کردگار                                       هر آن چیز کان بین دارد قرار

پس او را پرستش نما ای عزیز                                       شکیبادراین راه می باش نیز

تو  آیا  جز  آن  ذات  والا مقام                                        شناسی کسی مثل اورابنام

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

بلی این بهشت است  باغ  جنان                                          که  ما  متقی   بندگان   را  بر  آن

نمودیم   وارث  ،  که  در  آن  روند                                          همه   داخل    باغ    جنت   شوند

ملائک    نیایند      هرگز       فرود                                           مگر    امر    آید    ز    رب    وجود

خدایست و بس آگه از پیش و پس                                          به هنگام سختی است فریاد رس

که     هرگز      خداوندگار      عزیز                                           نخواهد  فرامُش  کند   هیچ   چیز

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

بجز    توبه کاران    بر   کردگار                                              که   مومن  بگشتند  و  پرهیزکار

درآیند ایشان  به  باغ  بهشت                                              نبینند ظلمی در  این  سرنوشت

بیایند  در   آن   بهشت   عدن                                              که کردست وعده ، خدا در سخن

برآن صالحان که به غیب اندرند                                              بیایند    و    گوی   نکویی    برند

همانا  که  این  وعده  از کردگار                                              بود حق و  خواهد  شدن   آشکار

ترجمه شعری از امید مجد


                                    سر آغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

فرستادگانی    همه    نیکنام                                         که  ما  برگزیدیمشان  در مقام

کز   اولاد  آدم   به  روی  زمین                                         بگشتنداز سوی حق جانشین

ز  اولاد   آنان   که  همراه  نوح                                          نشستند  در  کشتی پُر فتوح

ز   اولاد   یعقوب   نیز   ابرهیم                                          زهرکس که بر او هدایت دهیم

گزیدیم ما ،این کسان را و چند                                          بکردیم از لطف  خود  بهره مند

که چون آیه هایی ز رحمات ما                                          بر ایشان  تلاوت  شود  از  خدا

سر  بندگی  بر  زمین  بر  نهند                                          ز دل اشک اخلاص را سر دهند

ترجمه شعری از امید مجد


                                                سر آغاز گفتار نام خداست

                                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

بکن   یاد  از   شرح  حال     خلیل                                            که صدیق   بود   و   رسولی   جلیل

زمانی   که  کرد  او  پدر  را  خطاب                                            چنین  کرد  با  او   سئوال  و   جواب

چرا  می پرستی  بتی  را  خموش                                           که نه چشم دارد نه عقل و نه هوش

نشاید   که  حاجت    نمایند    رفع                                            نه    هرگز   زیانی    توانند      دفع

به   من   علمی  آموختند  ای  پدر                                            که     هرگز     نیاموختندت      دگر

اطاعت کن ازمن،تو بی کم وکاست                                           که من هم نشانت دهم راه  راست

مبادا   پرستی  تو  شیطان   پست                                           که  از  ایزد خویشتن شسته دست

بترسم     عذابی     ز       پروردگار                                            فرود   آیدت   ای    پدر  ،  بهر   کار

بترسم   در   آن  حال   با    اهرمن                                             ز  غفلت  شوی  یار  و  هم سخن

به  او  داد  پاسخ  که  ای    ابرهیم                                             که  این گونه  پند  و نصیحت دهیم

مگر   با   خدایان    من    دشمنی                                             که  گوی  سخن  را  به میدان زنی

اگر  بر  نداری  ز  کارت  تو    دست                                             کنم  سنگسارت  ببینی  شکست

و  گر نه  ز  من  سالها  باش    دور                                             نشاید  که   یابی    کنارم    حضور

دگر  باره  گفتا   که   بادت   سلام                                              ز  من  گوش  کن  ای پدر این کلام

ز  یزدان  بخواهم   تو   را   مغفرت                                              که   در  حق  من  دارد  او  مرحمت

کنم دوری از بت  که  آن  را   شما                                              پرستش      نمایید      جای    خدا

پرستش  بجان  می کنم   کردگار                                               که  هستم   به   الطافش   امّیدوار

ترجمه شعری از امید مجد

       


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

بترسان تو ای مصطفی  این  زمان                                         ازآن روز حسرت همه مردمان

در آن روز محشر غم به  روز  شمار                                         گذشته دگر کار ایشان  ز  کار

از   آن  روز  ،  مردم  کنون   غافلند                                         نیارند ایمان به  آن  ، جاهلند

بلی   وارث  این  زمین  و  اهل  آن                                          فقط هست یکتا خدای جهان

همه چیزوهرکس دراین سرگذشت                                          نمایند بر  سوی  ما بازگشت

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

از افکار  خود  مردمان  بر  خلاف                                          بگفتند   گفتاری    از   اختلاف

بر  این کافران  وای  باد  از  خدا                                          در  آن  مشهد سخت  روز  جزا

زمانی که  مردم  به  روز  شمار                                         نمایند   رجعت   سوی    کردگار

در آن روز چون سوی یزدان روند                                         نیوشنده   گردند   و  بینا  شوند

دریغا   که   امروز  کورند   و   کر                                         همه  ظالمند  و  ستم  پیشه گر

به   گمراهی  فاش  غوطه ورند                                         به جهل و ضلالت به سر می برند

ترجمه شعری از امید مجد                   


                                    سرآغاز گفتار نام خداست

                               که رحمتگر و مهربان خلق راست

پرستش نمایید یکتا  خدا                                            که   پروردگار   مَنَست  و  شما

همانا که تنها ره راستی                                            ره حق پرستیست بی کاستی

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

ندارد    خداوند       هرگز      ولد                                              از   این   حرف  حقا  منزه  بود

چو حکمش به چیزی بخواهد رود                                             چو گوید بشو ناگهان می شود

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

به یحیی نمودیم ز آن پس خطاب                                         که می گیر اکنون فرا،این کتاب

هماندم  که  او  کودکی بود  خرد                                          مقام   نبوت   خدایش    سپرد

به   او   مهربانی   و  پاکی  عطا                                           بکردیم و بس ترس بودش ز ما

نکویی   نمودی   به   مادر   پدر                                           که  فرزند  نیکی  بُدی  آن پسر

ستم  هیچگه  بر  خلایق   نراند                                           گناهی  از  او  نیز  بر  جا  نماند

در  آن  روز  کو  آمدی  در  حیات                                           به روزی که بسپرد جان برممات

به   روزی   که  بهر  حیات    ابد                                            بر انگیخته  می شود   از   لحد

سلام    خداوند     بادا    بر   او                                             نکو   بنده ای  بود   پاکیزه  خو

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

کهیعص    بود     ابتدای    کلام                                         بداند  خدا   چیست   سرّ  پیام

در این سوره می گویدت کردگار                                         ز عبدش  زکریای  شایسته  کار

ز رحمات  خاصی که  یکتا  خدا                                          بر آن  بنده ی  نیک  کردی  عطا

به  یاد  آر  در  خلوت  خویشتن                                          چنین  گفت  با  ایزد خود  سخن

بگفتا   خدایا   مرا     استخوان                                           همه  سست  گردیده  اندر میان

زپیری سرم گشته اینک سپید                                            علیرغم  این  دارم   از   تو   امید

به درگاه تو  دارم   اکنون   دعا                                             که  محروم  کی  بوده ام از عطا؟

بترسم  خود  از  وارثانم  کنون                                             که  در دل  مرا هست بیمی فزون

مرا نیز همسر  بگشته  عقیم                                              تو  از  لطف  خود ای خدای حکیم

یکی نیک فرزند خوب  و  متین                                              پس از مرگ من می نما جانشین

شود وارث آل  یعقوب   و   من                                               تو   او   را   کن  از  صالحان  وطن

بگفتیم   بادا  بشارت   تو   را                                               که   یحیی   نماید   خدایت   عطا

چنین نام بر کس نبینی جز او                                               خدا  خلق  و  خلقش  نموده نکو

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو ای پیمبر که  هستم بشر                                        که همچون شمایم ز پا تا به سر

یکی فرق باشد  مرا  با  شما                                         که  بر  من  کند  وحی  یکتا خدا

شما را یکی هست یکتا خدا                                          هر  آن کس  که  دارد   امید  لقا

بباید شود  صالح  و  راستکار                                          نخواهد  شریکی   به    پروردگار

ترجمه شعری امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

رسولان    که   بودند از  ما سفیر                                        نبودند   الا     بشیر    و     نذیر

به   بیهوده   گفتار   خود   کافرین                                        بخواهند  حق  را  زنندی   زمین

نمودند    کفار      بس    ریشخند                                        بر  آیات  سرشار  ز  اندرز  و پند

چه کس هست ظالمترازآن کسی                                        که بشنید  آیات  حق  را  بسی

ولی   روی   از  آیات  یزدان  بتافت                                        به تکذیب و انکارشان بر شتافت

عمل های زشتی که بنموده است                                        تو  گوئی که از یاد بزدوده  است

به   دل هایشان   پرده    انداختیم                                         یکی پرده بر  قلبشان  ساختیم

که   تا   در     نیابند     آیات     ما                                         ندانند    هرگز       کلام      خدا

بلی    گوش     آنها     نمودیم  کر                                         در   آنها   دگر   حق  ندارد    اثر

چو  بانگ  هدایت  بر ایشان  رسد                                          هدایت    نیابند    خود   تا   ابد

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سر آغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

کتابی که دادست آن ذوالجلال                                    ز  حکمت  پُرست  و  لبالب   مثال

ولیکن فزونتر ز هر  چیز هست                                     به جنگ حقیقت بشر ،برده دست

چو قرآن بیامد  ز   یزدان   فرود                                     که    راه    هدایت   نمایانده    بود

چو گردید مانع که مومن شوند                                     بخواهند   غفران  و   ایمن   شوند

جز   آنی  که  آنچه   پیشینیان                                     فرود   آمد   از   خشم  رب  جهان

برایشان هم آن خشم آید فرود                                      به   چشمان   آنها    نماید  نمود

و  یا  ،  با    مجازات    پروردگار                                      بگردند    خود     روبرو      آشکار

ترجمه شعری از امید مجد


                                 سر آغاز گفتار نام خداست

                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

به ییاد آر،روزی که  پروردگار                                  به  کفار  گوید  سخن  آشکار

که اکنون بخواهیدازمرد و زن                                 کسانی که خواندیدهمکارمن

بخوانندآنان،ولی کس جواب                                 نگوید بر ایشان ، نیاید خطاب

پس آنگاه ما نیز در آن میان                                  بسازیم  مهلک  مکانی  گران

ببینند    افراد     نا راستکار                                  به چشمان خود دوزخ  کردگار

بخوبی بدانند  در  آن  مکان                                  مفری   ندارند    هرگز  از  آن

ترجمه شعری از امید مجد