منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
برچسب‌ها
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
خدایا گواهی دهم کاین کتاب بر احمد فرستاده ای بر صواب
سخن های پاک تو را زین سبب پیمبر براندست بر روی لب
هدایت کن جمله زندگان طنابیست بین تو و بندگان
خدایا به تو روی آورده ام کتاب تو را نیز گسترده ام
نگاه مرا بر خطوط کتاب عبادت شمار و بدانش ثواب
ز نورش بیفروز اندیشه ام شود پند از گفته ات پیشه ام
ز من داغ گردنکشی دور کن به تایید طاعات منصور کن
چو خوانم مزن مهر غفلت به گوش دل و دیده ام را حجابی مپوش
اگر خواندنم از تفکر تهیست سزاوار شان خدائیت نیست
چنان کن که جانم شود هوشیار ببندم فرامین آن را بکار
مبادا کنم غافلانه نگاه شود خواندنم ،خواندنی بس تباه
رئوف و رحیمی سزاوار تست که دستم بگیری به راه درست

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی
تاریخ روز ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

                                      سر آغاز گفتار نام خداست  

                         که رحمتگر ومهربان خلق راست

ستایش    بود    ویژه    کردگار                                 که   بر  عالمین  است  پروردگار

که بخشنده و مهربان است نیز                                 بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

تو  را  می پرستیم تنها  و  بس                                  نداریم  یاور  به  غیر  از  تو  کس

بشو  هادی  ما  به  راه  درست                                 ره  آنکه  منعم  ز  نعمات توست

نه آنان که خشمت بر ایشان رواست                           نه آنها که هستند گمره ز راست

ترجمه شعری: امید مجد    


                                     سرآغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

که این مردمان نیز با رهـبران                                              به دوزخ بیفتند خــــود جــــــاودان

رئیســان گشایند آنگه زبـــان                                              بر ایشان بسی وای باد این زمان

بیفتند در آتش این سخت روز                                              فروزان بگردند از فــــرط ســــــــوز

به پاسخ برآرند آنگــــه نـــــدا                                              که امروز بــــدتر بــود بـــر شمــــا

که خود پیشگامان آتـشگهید                                               به بد منزلی بــــار خود می نهید

به یزدان بگویند ای کردگـــــار                                               کسی را که بنمود این گونه کـار

که برمافراهم بکرد این عقاب                                               در آتش فـــزونتر کن او را عــذاب

ترجمه شعری از امید مجد                              


                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

بر افراد سرکش به دارالبـقــــا                                                     بود بدترین جـایگـــاه و ســــرا

بدوزخ در افـــتند از گــــــرد راه                                                    چه بد جایگاهیست آن جایگاه

چنین است و باید که قوم لئیم                                                    چشند آب غسان و آب حمیم

بخواهند دیدن به قعـــر سقـــر                                                    بسی گونه گون رنجهایی دگر

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: دوزخ, جهنم
                                              سرآغاز گفتار نام خداست  

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

کتـــابیــست قــــرآن مبـارک نهـــاد                                                  که بــرتـــو بدادیم ای مــــرد راد

که در آیـــــه هایش تـعـقـــــل کنند                                                  به هوش و به دانش تأمل کنند

هر آنکس که او هست صاحب خرد                                                  بسی پــــند وانـــدرز از آن بـــرد

ترجمه شعری از امید مجد

 

 


                                               سرآغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

 که اندر زمین نیز هفت آسمـــان                                                   هر آن چــیز پیــــداست مابین آن

به بازیچــه چیزی خـــدا نــآفـــرید                                                   نه بیـهــوده بنمــود آن را پـــدیــــد

ولی کافران راست اینگونه ظــــن                                                   که بی پایه است این بنای سخن

پس ای وای بادا بر ایشان ، ز نار                                                    که در آتــــش افتند روز شمــــــار

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

بجز کــذب پیغمبران در عمـــل                                                    نبودند در فکــــــر دیگــــر امــــــل

از اینروی واجب بگشتی عقاب                                                   که یـزدان بر آنان فرستد عــــذاب

نباشند در انتظــــاری جــــز آن                                                    که ناگه رسد صیحه ای ز آسمان

بمیرند آنسان که هرگــز دگــر                                                     به دنیــا نگردند بـــاز از ســـفـــــر

ترجمه شعری از امید مجد


                                                سرآغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

کزین پیش هم ملت نوح و عاد                                                      چو فرعون آن طاغی بد نـهاد

بکردند تکـــذیــــب پیغمبــــران                                                       دروغین بخواندند آن رهبــــران

هم اقوام لوط و شعیب و ثمود                                                      که تکذیب کردند آن کان جــود

چه بسیار بودند صاحب سپاه                                                      ولی جمله گشتند پست و تباه

ترجمه شعری از امید مجد


                                                سرآغاز گفتار نام خداست

                                           که رحمتگر و مهربان خلق راست

مگر گنـج رحمـــــات پـــــروردگـــار                                                     که در اوج قـــــدرت بود و اقــتــدار

بود نزد این مـــردم«بدگـــمــــان»؟                                                    که  بر هر که خواهند بخشند آن؟

مگر ملک هفت آسمــان و زمـــین                                                     هر آن چه در آنها شناسی یقین

بود در یَـــــدِ قـــــدرت کـــــافــران؟                                                    مگر هست در دست این منکران؟

کنون گـــر چنین هست بـــالا روند                                                    به خود اتکـــا کرده راهـــی شوند

همانا که مغلوب هست این سپاه                                                    بجــز ذل و خفت بر آن نیست راه

ترجمه شعری از امید مجد


                                                     سرآغاز گفتار نام خداست

                                               که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آنچه محـــمد (ص) کند ادعــــــا                                                    ز دیگر اُمـــم کـی شنیدیم مـــــا

ز ترسائیان نیز ای مـــــــرد هـــــوش                                                    چنین گفته هایی نیامد به گـوش

که اینگــــونه گفتـــــار و این ادعــــــا                                                    دروغین بود ، نیست جـز افتــــرا

]چسان شد که که ما بین قوم عرب                                                     به احمد رسیدست قـرآن ز رب؟

که این کـــافرانند در شـــک و ریــــب                                                     ز قرآن که بر وحـــی آمد ز غیب

کجا؟ کی؟ چشیدند طــــعم عـــذاب                                                     هنـوزند دور از زمـــان عقــــــاب

ترجمه شعری از امید مجد

 

 


                                           سرآغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر ومهربان خلق راست

تعجب نمودند کـــــز سوی رب                                                    رسولی بیامد ز نســـل عــــرب

بگفتند آن کــــــافـران عـــــدو                                                     که او ساحری هست ناراستگو

بکردست فــــوج خـــــدایان ما                                                    همه منحصر بر یگــــانه خــــــدا

عجب باشد این کار آری عجب                                                    چگــــونه پرستیم یکـتـــــای رب

گروهی از آن جمع را رای شد                                                    بپوئید بر مسلک و راه خــــــــود

خدایان پرستید ثـــابت مــــرام                                                    در این کار باشد مرادی تمــــام

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سرآغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

بود حرف صــــاد ابتدای کلام                                                    که رمزیست بنهفته در این پیام

به قرآن ذی الذکر سوگند باد                                                    که پند فراوان بدین خــــلق داد

ولی کافران سرکشانه مدام                                                     عداوت نمایند با حـق تمــــــام

بسی قــوم بودند زین پیشتر                                                     بمیراند یــزدانشان سر به سر

بکردند فــریاد وقت عـــــذاب                                                      بجستند راه فــرار از عقــــــاب

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سرآغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

بجز نوح و اهلش همه اهل خاک                                              نمودیم در کــــام دریــــا هلاک

خود از پیروانش یکی بُد خلــــیـل                                              که کردی اطاعت ز نـــوح جلیل

بر او قلب پاکی خـــــداونـد ، داد                                              رسـالت بــدو داد انــــدر بــــلاد

بفرمــود بر امـــــــت و بر پـــــــدر                                              چه را می پرستید آیا مــگــــــر؟

چرا جای یکتـــا خــــــــدای ودود                                              به بتهـــا نمایید اینک سجـــــود

در این حال آیا به آن ذوالجــــلال                                              چه دارید اندیشه ای و خیــــال

نگه کرد ناگاه سوی نـــجـــــــوم                                              بفرمود بر مـــردم مـــرز و بـــــوم

بگفتا که بیمـــــــار هستم کنون                                              نشاید که بر جشن آیم بــــــرون

چو قومش کشیدند دامـان از او                                              به بتخــانه آنگــــــاه بنهـــــــاد رو

ز بتــهــــا بپرسید آیا شــمــــــا                                               تنـــــاول توانید از ایـــن غـــــــذا؟

چرا پس نگویید هرگــز کـــــلام                                                ندارید چون زندگـان اهــتمــــــام

سپس برگرفت او تبر را بدست                                                تمام بتـــان را یکایک شکــــست

بگشتند آگـــــاه زین کـــــــار او                                                شتـــابــــان به سویش نهادند رو

خلیل نبـــی این سخن را بگفت                                               که باشم من از کارتان در شگفت

تراشیدچیزی به دستان خویش                                                ره طــــاعــــت او بگیرید پیـــــش

  همه چیزها و تمـــام شـمــــا                                                فقط آفــریدست یکتـــــا خـــــــدا

هرآنچه بیاورد گفــت و دلیـــــل                                                 نه آن را شنیدند قــــــوم ذلیـــل

بگفتند بــایست او را به نـــــــار                                                بسوزاند ، در رهگــــذار آشکــــار

گرفتند تصمیم مکـــر و ستــــم                                                 خـــداونـــد نـــابودشان کرد هم

بگفتا به سوی خــــدا می روم                                                 همانا که از او هـــدایت شــــوم

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: داستان حضرت ابراهیم
                                    سرآغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو خود نوح بگشاد دست دعا                                            چه نیکو اجابت نمودش خــــــدا

ورا با همه اهل بیتش رهـــاند                                              ز سیل بلائی که بر قـــــوم راند

بماندند باقی به روی زمـــــین                                               بگشتند اندر جهـان جــــانشین

در افـــــواه آینــدگان نـــــام او                                               نگهداشت یزدان چه خوب و نکو

تحیت بر او بین اهل جـــــهان                                               چنین است پاداش بر محسـنان

ترجمه شعری از امید مجد


                                        سرآغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو گمراه دیدند اجداد خویش                                              همان راه و سیره گرفتند پیش

کزین پیش هم اکثر مردمـــان                                               کــنـــــاره گرفتند از راهمـــــان

بر آنها خــــداونــد آورد چـــند                                                رســــولانی از بهر اندرز و پنـد

ببین خیل کافر سرانجام کـار                                                بگشتند بر چه عــــذابی دچار

بجز پاکمــردان نیکــــو نهــــاد                                               که بودند مخلص به یــــزدان راد

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: گمراهی
                                              سرآغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

درختی است زقّوم ، خود از جحیم                                                    ورا ریشه و شاخ و برگی دهیم

رئوس شیــــاطیــن بود ، بـــــار آن                                                     تنــاول نمایند آن کــــــافــــــران

تنـــــاول نمایند با زجـــــر و غـــــم                                                     که ز آن پُر شود کافران را شکم

چو آن میوه خوردند قــــــوم لئـــیم                                                      بر آنان شرابی رسد از حـــمیم

دگر باره رجـــعــــت نمایند بـــــــاز                                                      به سوی جــــهنــم زمـانی دراز

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: جهنم
                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

که فوز عظیم است حقا همین                                                 که گشتیم با رب خود همنشین

چو این اجر خواهند روز معـــاد                                                   بباید بکوشند حــــقـــــا زیـــــاد

بود بهتر آیا چنین حــور و تخت                                                   ویا اینکه زقّوم آن بـد درخــــــت

که آن را نهادست رب جهــان                                                   بلای وجود ستــــم پیشگــــــان

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

به بــاغ جنــــان مـــومنان نــکــــــوی                                           نمایند با یکــدگـــر گفتـــگـــــوی

از آنان بگوید ، یکـــــی ایــــن چـــنین                                          که بُد نزد من کـافـری همنشین

که هر لحظه می گفت دائـــم به من                                          که آیا تو بـاور کنی ایـن سخـــن

که چون رخت بستیم و گشتیم خاک                                          همه استخوانها بپوسید پـــــاک

دگــر بــــاره آن مــــومــــن راستگــــو                                           ادامه دهد گفته اش را نـکــــــو

که آیا بگـویــــم شمــــــا را کــنـــــون                                           که آن یار را حال چونست  چون

ببینید او را به قـــعــــــر جــــحــیـــــم                                            که آنجاست او را عذابی الیـــم

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                          سرآغاز گفتار نام خداست

                                    که رحمتگر و مهربان خلق راست

به جنــــات پر نعمت کـــردگـــــار                                              گذارند آرام و خــــــوش روزگـــــــار

همه روبروی هـم و شــــــادروی                                              نشینند بر تخــتـــــهائی نـــکـــــوی

بر آنان زند دور جـــــام طــهـــــور                                             که نوشنده اش را بیـارد به شـــــور

نه هرگز خماریست در آن شراب                                             نه مدهوش گردند و مست و خراب

چه حوران آهوی چشـم نکــــوی                                              که کــس را نبـینند الا کـــه شــوی

همه حوریان راست رنگی سفید                                              که گردند چون بیـض مکنــــون پدید

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                     سرآغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

نیاید شما را عــــذابی عظـــــیم                                           مگر بهر اعــمــال زشت قدیم

که مخلص عبـــاد یگـــــانه خـــدا                                          در این روز هستند از غم رهــا

برآنهاست روزی بس بی حسـاب                                          نگشته عملهایشان نقش آب

برآنهاست بس میوه ها دربهشت                                         بزرگی و عزت برایشان نوشت

به جنــــات پر نعمت کـــردگـــــــار                                         گذارند آرام و خــوش روزگـــــار

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: بهشت
                                            سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

بر ایشان چو گفتند در هر نفس                                                که یـــــــزدان یکی هست الله و بـــس

تکبر نمودند زین حــرف راســــت                                                چه بی شرم این گفته زیشان بخاست

بگفتند آیــا به گفتـــــار خـــــــام                                                 که این شاعر مست گوید مــــــــــدام

بشوئیم دست از خدایان خویش؟                                               نگیریم هرگــز چنین کـــــــــار پیـــــش

چنین نیست هرگز که پنداشتند                                                 گمانها که کـــفــــار بگــــمـــــاشتنــد

همانا محمد(ص) به نیکو نسق                                                   بیاورد بــــرهــــــان روشـن ز حـــــق

بفرموده تصـــدیـق پیشینیــــان                                                    رســــولان پیشین این خـــاکیــــــان

کنون بر شما مردم تیره بخــت                                                    عـــذابیـست امــــــروز بسیار سخت

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                  سرآغاز گفتار نام خداست

                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

به هنگام محشر همه کافران                                          شریکند در این عذاب گــران

که از مردم مجرم بد مــــــرام                                          بدین گونه یزدان کشد انتقام

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: قیامت
                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

چرا پس در این روز در این الم                                               ندارید یـــارای نصــــرت به هـــم

که تسلیم هستید این روز سخت                                          به ذلت درافتاده ، منحوس بخت

در آن حال بعضی سوال و جـواب                                           نمایند با دیگـــران درخـــطــــاب

بگفتندبــودید حـــقـــا شــمــــــــا                                           که نیرنگ گفتید هر سو به مــا

به پاسخ بگویند انـــدر سخـــــــن                                           نگشتند مومن ، شما خویشتن

مسلط نبودیم مـــا بــر شـــمـــــا                                            که بودید خود تـابعان هــــــوی

پس امروز حتمی است آن انتقام                                            که ایـــــزد بفرمود بر ما مـدام

پس اکنون بباید عـــذابی چشیم                                            سزای عملهای خود را کشیم

نمودیمتان گـــمــــره از این سبب                                            که بودیم خود گـمره از راه رب

ترجمه شعری از امید مجد

 


برچسب‌ها: قیامت
                                   سرآغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگویند ای وای بر ما ، چـــنـیــــن                                         که امروز باشد همان روز دیــن

همین است روزی که رانند حکم                                          که کردید تکذیب آن صم وبکـم

در آن روز ناگـــه بیاید نــــــــــــدا                                           بیارید خود ظــــالمان را فـــــرا

به همـــــــــراه ازواج که داشتند                                           هر آنچه که  معبــود پنداشتند

بیارید آن را که غیــــر از خـــــــدا                                           پرستش نمودند در این ســــرا

به دوزخ کشانیدشــان نـــاتـــوان                                           که سکنی گزینند در آن مکـان

در آن موقف پرس و جو و حساب                                           بداریدشان باز بهــــر عقــــــاب

که هستند مسئول کردار خـویش                                          به راهی که آن را گرفتند پیش

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: قیامت
                                         

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/4300372/bsm_allah_alr7mn.gif

 

 

 

                                            سرآغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو مُردیم و آن استخوان گشت خاک                                          چسان زنده گردیم بعدازهلاک

چسان زنــده گردند اجــــــتداد مــــا                                            محالست این کار در یاد مـــا

بگــــوئــیـــد آری به روز شـــمـــــــــار                                           بگردید مبعوث ، مغبون و خوار

به یک صیحه ی اسرافــیل از قــبـــور                                           بخــیزند و بینند روز نـــشــــور

بخــــیزند و بیـنـند آن عــــرصــــــه را                                            همان سخت هنگام روز جــزا

ترجمه شعری از امید مجد

 

 


برچسب‌ها: قیامت, خلقت
قرآن آنلاین

                                   سرآغاز گفتار نام خداست

                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

تو کردی تعجب ز گفتار من                                           نیامد مگر بــــــــاورت این سخــن

تمسخر نمودند کفار خـــام                                           بر این گفته ی حیّ والامقـــــــام

برآنها چو گویند اندرز و پنــد                                          نخواهند فتد هیچگه سودمنـــــــد

چو یک آیه ای را نیوشند باز                                          دری از تمسخــــــــر نمایند بــــــاز

بگویندحاشاکه پیداست این                                          که سحریست بس آشکار و مبین

ترجمه شعری از امید مجد


                                    قرآن آنلاین

                                       سرآغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

بپرس ای محمد از این کـــافران                                      که خود بر معادند از منکـران

که آیاست خــــلق شما سختتر                                      و یا خلق موجودهای دگــــر

ز چسبنده خاکی به روز نخست                                       بکردیم مخلوقهــا را درست

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: خلقت
                                 

 

                                    سرآغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

ز هر گونه شیطان مطرود و خوار                                        نگهبان آن بود پـــــروردگــــــار

که تا نشنوند آن شیاطین خــام                                         ز وحی و ز گفت ملائک کــلام

بگردند رانده به قهــر و عقـــــاب                                         ببینند روز قیـامــــت عـــــذاب

چو شیطانی از آن شیاطین شر                                          بخواهد رباید ز بـــالا خبـــــــر

شهابی فروزان کند راه طــــــی                                          به تعقیب پوید به دنبـــال وی

ترجمه شعری از  امید مجد


                 


                                سرآغاز گفتار نام خداست

                             که رحمتگر و مهربان خلق راست

همان ایزدی کآسمان و زمین                                               پـدیـدار کرده به صـــنعــــی چنین

هر آنچیز در بین آنها بجاست                                               همی بعثت و خلقتش از خداست

مشارق خــــداوند کرده پدید                                               که این نیز را هم بحـق آفـــــریــــد

فراز زمین ، کردگــار جهــــان                                                به انجــم بیاراست این آسمـــــان

ترجمه شعری از امید مجد                      


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

برآنان که صف را بیاراستند                                             قسم باد چون بر غزا خاستند

به زجرآفرینان قسم باد نیز                                             که از زجرشان نیست راه گریز

قسم باد بر اهل تدبیروفکر                                              که دائم خـدا را نمایند ذکـــــر

که یکتا بود کردگـار شــما                                               جـــز الله نبود شمـا را خـــــدا

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سرآغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

درون درختی که بُد ســبز فــــــام                                           یگـــــانـــه خـــداونـــد والا مــــقـــــام

بدادست خـــتود آتشی را قــــــرار                                           فروزید آن را به هنگــــــــام کـــــــــــار

مگر از خــدائی که از لطف و مـــهر                                           زمین را بگسترد و نیلی سپــــــهـــــر

چنین قـــــدرتــــی هست آیا بعیــد                                           که همچـــون شما را نماید پـــدیـــد؟

همانا که او هست قـــادر به کــــار                                            که خلاق دانــــاست پـــــروردگــــــار

چو خواهد که خلقت نماید خــــــدا                                             بود امــر او نــافــــذ انــــدر قــضــــــا

چو فرمان دهد باش خود می شود                                              که فــرمـــــــان او هر کجا می رود

مـنــــزه بود آن خـــــــدای نــکـــــــو                                              که باشد مــلــکّــــوت در دســت او

به سوی خــــــدا می کند بازگشت                                              هر آن چیز کاندر جهان خلق گشت

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: خلقت