منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
برچسب‌ها
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
خدایا گواهی دهم کاین کتاب بر احمد فرستاده ای بر صواب
سخن های پاک تو را زین سبب پیمبر براندست بر روی لب
هدایت کن جمله زندگان طنابیست بین تو و بندگان
خدایا به تو روی آورده ام کتاب تو را نیز گسترده ام
نگاه مرا بر خطوط کتاب عبادت شمار و بدانش ثواب
ز نورش بیفروز اندیشه ام شود پند از گفته ات پیشه ام
ز من داغ گردنکشی دور کن به تایید طاعات منصور کن
چو خوانم مزن مهر غفلت به گوش دل و دیده ام را حجابی مپوش
اگر خواندنم از تفکر تهیست سزاوار شان خدائیت نیست
چنان کن که جانم شود هوشیار ببندم فرامین آن را بکار
مبادا کنم غافلانه نگاه شود خواندنم ،خواندنی بس تباه
رئوف و رحیمی سزاوار تست که دستم بگیری به راه درست

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

statistics

مشاهده و دریافت کد

                                    سر آغاز گفتار نام خداست                                 

                                  که رحمتگر ومهربان خلق راست

ستایش    بود    ویژه    کردگار                                 که   بر  عالمین  است  پروردگار

که بخشنده و مهربان است نیز                                 بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

تو  را  می پرستیم تنها  و  بس                                  نداریم  یاور  به  غیر  از  تو  کس

بشو  هادی  ما  به  راه  درست                                 ره  آنکه  منعم  ز  نعمات توست

نه آنان که خشمت بر ایشان رواست                           نه آنها که هستند گمره ز راست

                                                                                ترجمه شعری: امید مجد     


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو آیات از سوی  یکتا خداست                                        کجا شک در آیات یزدان رواست

تو هستی فقط یک بشیر و نذیر                                        وظیفه نداری جز این،ای سفیر

کتابی که حق بر  تو  نازل  نمود                                        پراکنده   آری     بیامد      فرود

که  تو  نیز  بر  امتت  این   کتاب                                        به تدریج خواندی به راه صواب

هماناکه قرآن که ازسوی ماست                                         ز تنزیل های   بزرگ  خداست

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سر آغاز گفتار نام خداست

                                    که رحمتگر و مهربان خلق راست

کسی را که ایزدان  هدایت بکرد                                      همانا  هدایت  شد  آن  نیک مرد

کسی را  که گمراه  سازد  ز راه                                      بر  او  یاوری  نیست ، غیر  از اله

چو    هنگامه   محشر   آید  فرا                                      شود   عرضه   رستخیز   و    جزا

چو  محشور گردند ، گُنگند و  کر                                     همه  کور  هستند  و خامُش نظر

به  دوزخ در  افتند  غمگین  تمام                                     نمایند    جاوید     آنجا       مقام

که  چون  آتش آن بگردد  خموش                                     دگر  باره  سوزند ، با  صد خروش

چو   گشتند   کافر   به  آیات   ما                                      مجازاتشان   این   بُود  بس  بجا

بگفتند   بعد  از  ممات   و  هلاک                                      چو این استخوان ها بپوسید پاک

چگونه   دگر  بار  ،  از   خاک  گور                                      بگردیم   زنده   به   روز      نشور

ندانند       آیا       خدای     مهین                                      که  هفت  آسمان  آفرید  و زمین

هماناست قادرکه چون این کسان                                      کند   خلق  بار   دگر   در   جهان

یکی   روز     موعود     داده   قرار                                       که  بی شک   بیاید   ز  پروردگار

ولی    باز    این     ظالمان   بلاد                                        برفتند   بر    راه    کفر   و   عناد

ترجمه شعری ازامید مجد


                                     سر آغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

بلی آن دلیلی که این قوم خوار                                     نگشتند مومن به  پروردگار

همین حرف باطل بُد وفکر خام                                      که  دائم  براندند  اندر  کلام

که    آیا   خدا   بهر    پیغمبری                                      بشر   را  فرستاد  بر رهبری

بگو   ای   پیمبر  اگر  در  زمین                                      ملائک بگشتندهم جانشین

خدا  ز  آسمان  بهر   پیغمبری                                      ملک می فرستاد بر  رهبری

بگو  بین  ما  و  شما  بر  گواه                                      همانا که  کافیست  یکتا  اله

که   حقا   بصیرست   پروردگار                                     خبیرست  بر  بندگان   کردگار

ترجمه شعری از امید مجد


                                  سر آغاز گفتار نام خداست

                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو ای پیمبر اگر جن و انس                                     بگردندخودمتفق هردوجنس

که  آرند  بلکه  کتابی چنین                                     همانند  آیات   قرآن    مبین

نگردند  پیروز    پایان     کار                                      اگر  نیز  با  هم  بگردند   یار

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

به انسان  چو  کردیم نعمت  عطا                                        بتاباند    صورت    ز  یکتا    خدا

هر  آنگاه   بر   وی  بلایی   رسید                                        بگردید   مایوس  و  شد   ناامید

تو بر خلق می گوی یک نکته بس                                       که برحسب خُلقش کندکار،کس

هرآنکس هدایت شدازجهل رست                                        خداوند  بر   کارش  آگه تر  است

ترجمه شعری از امید مجد


                                  سر آغاز گفتار نام خداست

 

                               که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو خورشید آید،فرو زآسمان                                    سیاهی  شب  آید  اندر میان

درآن فاصله هست وقت نماز                                    که برخویش سازی درلطف باز

که هرچه فرشته بودروزوشب                                    نمازت    ببینند    اندر    طلب

زمانی ز شب را تو بیدار باش                                   به دل گرم  تسبیح  دادار  باش

که بر توست واجب تهجدتمام                                    نمازشبت را همی خوان مدام

که محمودسازدمقامت خدای                                    چو  آورده ای  ذکر  او  را  بجای

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سرآغاز گفتار نام خداست

 

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

به   یاد  آر   روزی   که   آید    فرا                                        که    هر   امتی   را   بیاید   ندا

بیایید         نزدیک         پروردگار                                        همه     پیشوایانتان    در   کنار

به هرکس که درروزمحشربجاست                                       دهندش اگرنامه بر دست راست

بگویند  خوان  نامه  را بیش  و کم                                       که بر کس نگردد  در  آنجا  ستم

که هرکس به دنیاست گمراه و کور                                      به عقبی بیابدهمین سان حضور

ترجمه شعری از امید مجد


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

بنی آدمی را خود  اندر  زمین                                      بسی   منزلت   داد  جان آفرین

به مرکب بگشتندایشان سوار                                      به خشکی و دریا شده رهسپار

به   آنها  بدادیم   روزی    پاک                                       از   آنچه  برویید  از  بطن  خاک

که نسبت به مخلوق های دگر                                       فضیلت   بدادیم   ما  بر   بشر

ترجمه شعری از امید مجد                                    


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

به دریا چو خوفی رسد بر شما                                              فرامُش   نمایید    غیر   از    خدا

شما را چو بخشید یزدان نجات                                             به  ساحل  بیاورد  و  دادی  حیات

دگر    باره   از   او   بتابید    رو                                              که بس ناسپاس است انسان براو

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

خدای   شما  کیست  ؟ رب  احد                                       که کشتی به دریا به حکمش رود

روانست کشتی به یم زین سبب                                       که سازید روزی  ز  لطفش  طلب

که   درباره ی   مردمان      جهان                                        خداوند  باشد   بسی    مهربان

ترجمه شعری از امید مجد


                                         

                                         سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگفتیم  ما  بر  ملائک  که   زود                                       نمائید  بر  آدم  اینک   سجود

همه سجده کردند شیطان نکرد                                      بدین روی از درگهم گشت طرد

بگفتا چه سجده بیارم به خاک؟                                      که  او را زگل داده ای جان پاک

مگر  آدمی  من  تا   زمان   جزا                                       به  تاخیر  در  افکنی  ای  خدا

بجز عده ای کم ، سر انجام کار                                       تمام  بشر   را   نمایم    مهار

خدا گفت میرو که هر کس به تو                                      سپارد  دل  و  دیده  خود   گرو

به  دوزخ  بیفتند  چون  تو تمام                                      بسوزند  در  آتش  آن     مدام

ترجمه شعری از امید مجد


                                   

                                    سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

برای    فرستادن     معجزات                                     در ایام پیشین  به دور حیات

جز انکار و تکذیب  پیشینیان                                     نبودی  دگر  مانعی  در میان

بدادیم   ناقه   به   قوم  ثمود                                     که روشنگر ظلمت و نور بود

نمودند  در  حق  حیوان ستم                                    نمودند  پی  ناقه  را نیز هم

گر   آیاتمان   را   فرستاده ایم                                    فقط بر چنین علتی داده ایم

که مردم بترسند از رب خویش                                   ره   رستگاری  بگیرند  پیش

ترجمه شعری از امید مجد


                                            

                                             سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

همه آن کسان  را  که  کفار  دون                                            بخوانند   یزدان    عالم   کنون

تقرب    بجویند        بر      کردگار                                            که  خود  نیز  محتاج  اویند زار

هر آن کس مقرب تر استی به رب                                            فزون تر  خدا  را  نمایند  طلب

بود  مطمئن تر  به  نعمات  دوست                                            امیدش فزونتر بر الطاف اوست

همین گونه در خشم و قهر و عتاب                                           بود   ترس او  بیشتر  از  عذاب

از  آن   خشم   باید   بترسید   زار                                            که یزدان  نماید  به  روز  شمار

ترجمه شعری از امید مجد


 
                               

                                    سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

براندند    کفار     روی     زبان                                     چو پوسیده گردید این استخوان

چگونه  رسد  باز ، روزی  ز راه                                    که  ما  را   کند  زنده    یکتا  اله

بگو گرکه باشید سنگ و حدید                                    و یا گر از آن سخت تر هم شوید

بگردید  زنده   ز بعد  از  هلاک                                     بیارید  بیرون  سر از  تیره  خاک

اگر باز پرسند از  تو  چه  کس                                     کند   زنده   ما  را  دگر  بار  پس

بگو  کردگاری  که  بار نخست                                      شما را نمودست از گل  درست

پس آنگاه سر را به زیر افکنند                                      سر افکنده اینگونه  صحبت کنند

که پس کی بودوعده رستخیز                                      بگو   تا   که  ما  هم  بدانیم نیز

بگوعن قریب است این حادثه                                      بود   سخت  نزدیک ، این  واقعه

ترجمه شعری از امید مجد


سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                           که رحمتگر و مهربان خلق راست

ولی   بر   خیالات   خام  و  محال                                             که   دائم    نمایند  در  دل خیال

خدا   هست     آگاه   و  داند  نکو                                             که  چیزی  نبودست پنهان بر او

که    آن   مردمان   ستم پیشه گر                                           بگویند      با     مردمان       دگر

که اکنون فقط ساحری چیره دست                                          شما را نمودست مفتون و مست

ببین  تا چه ن سبت  ترا می دهند                                          دریغا  که  نادان  و  بس   گمرهند

به  گمراهی   فاش   گشته    دچار                                          نیابند     راهی      به     پروردگار

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو قرآن بخوانی تو ای مصطفی                                          تلاوت     نمایی     کلام     خدا

میان    تو    و   کافران    کردگار                                            حجابی  کشد  محکم و استوار

به دل هایشان پرده  افکنده ایم                                            بسی  بذر  ظلمت   پراکنده ایم

که تدبیر ایشان بگردیده سست                                            نفهمند   معنای   قرآن   درست

بکردیم سنگین همی گوششان                                           که  از  حق نجویند  هرگز  نشان

چو قرآن بخوانی  بر  این  منکران                                           بگویی  که  یکتاست  رب   جهان

ز  گفتار  تو   سخت  تابند   روی                                            گریزان بگردند ز آن سمت و سوی 

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

نه تنها زمین بلکه هفت آسمان                                          ستایش  نمایند   رب   جهان

نبودست چیزی و  نه  هیچکس                                           جز آنکه کند ذکر یزدان  و بس

ستایش  نمایند   و   ذکر   خدا                                             نفهمید تسبیحشان را شما

بسی    بردبارست     پروردگار                                             غفورست بر  بندگان   کردگار

ترجمه شعری از امید مجد


                                              سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

ادا کن حقوق همه قوم  و خویش                                          هرآنکس که داری تو نزدیک خویش

ز مسکین بکن دستگیری تو چند                                           بده      حق    ابن السبیل     نژند

از   اسراف  و   تبذیر  پرهیز   کن                                           بکن  ریشه   آن  خود  از  بیخ و بن

ز اخوان شیطان  شمار  آنکسی                                           که  تبذیر   را  پیشه  سازد  بسی

که شیطان بود آنکه  کفران  بکرد                                           ز    درگاه   یزدان   شود  زود   طرد 

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

به قلب شما هر چه  باشد نهان                                            بداند  به  از  خود،خدای جهان

چو در قلبتان هست خیر و صلاح                                            شما رابه دل هست میل فلاح

بیامرزد   ایزد   کسی    را   گناه                                            که  سازد  تضرع  به   یکتا  اله

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

همیشه پر و بال لطف و خضوع                                                بگستر به درگاهشان با خضوع

بکن   روی  خود  را  به پروردگار                                                بگو  این سخن را تو  با  کردگار

همانسان که آنها در لطف و ناز                                                ز  خردی  به  رویم   نمودند  باز

تو   در  حق  آنها   ترحم    نما                                                بکن    مهربانی  بر  ایشان  روا

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                                  سر آغاز گفتار نام خداست

                                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

خداوند همی راندست حکمی سزا                                            که   جز  او   مخوانید  کس  را   خدا

به    نیکی    بکوشید   بر   والدین                                             شما راست بر گردن این حق و دین

و  گر  سالخورده  بگشتند   و   پیر                                             بگشتند   در   چنگ    پیری    اسیر

مگویید  چیزی  که  رنجند   از   آن                                              چه   خود    آشکارا   بود  چه  نهان

مبادا   که   آزار   و   شر   و    ضرر                                              رسانید    هرگز    به    مادر     پدر

سخن   چون   بگوئید   اندر   کلام                                              بگویید     با     عزت   و      احترام

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر  آنکس  که  دنیا  نماید   طلب                                          ببیند   چنین   نعمتی  را  ز   رب

به  هر کس  بخواهد ببخشد  خدا                                          به قدری که ثبت است  اندر  قضا

به   دوزخ   ز  خشم   ببیند   شرار                                         فتد  در   دل   نار  مذموم   و   زار

کسانی  که  خواهند ،  دیگر  جهان                                        نمایند   طاعت     به    حد   توان

به شرطی قبولست این سعی و کار                                       که   باشد   مومن    به    پروردگار

که  بر  هر   دو  ملت   رسانم    مدد                                        که خیر خدا  هر  دو   را  می رسد

فراوان     بود     لطف     یکتا      اله                                        کسی نیست محروم از آن هیچگاه

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آنکس که او یافت راه  درست                                          به نفع خودش آن ره نیک جست

 هرآنکس که او بر ظلالت شتافت                                          زیان  خودش  گمرهی  را  بیافت

کسی بار دیگر کسی را به پشت                                         نخواهد کشیدن  ز  ریز  و درشت

نه     هرگز   بیاید    عذابی    فرا                                         به قومی که ناید ، رسول  از  خدا

ترجمه شعری از امید مجد                      


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

دو آیت بود ، روز و شب ، آشکار                                             نمایان       بگردانده      پروردگار

چو  از  آیت تیره  شب  کاستیم                                              برآید همی روز ، چون خواستیم

که سازید  در  روز ، روزی  طلب                                              ز خوانی که از فضل گسترده رب

حساب  همه  سالها  را   شما                                                بدانید    از    لطف   یکتا   خدا

حقایق   یکایک    بگردد    بیان                                                به  تفضیل  گفتیم  آن  را عیان

ترجمه شعری از امید مجد      


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

اگر  توبه  سازید ، یکتا  خدا                                        امیدست  رحمت  کند  بر  شما

و گر سوی عصیان بگردید باز                                       به   آیین   ظلمت    بپویید    باز

خدا نیز خواهد کند بازگشت                                       به خشم و مجازات در سرگذشت

که  زندان  کفار  باشد سقر                                        بیفتند  و   سوزند   در   آن   مقر

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا  که  قرآن  شود  راهبر                                              به راهی کز آن نیست پاینده تر

بر آنها که  دارند ایمان به رب                                              نمایند  کار   نکو   روز   و  شب

بشارت  دهد  بر  ثوابی کبیر                                              که یابند هر کس ز خرد  و  ز پیر

ولی هر کسی را که بر آخرت                                             نیاورده   ایمان   و   بر    عاقبت

مهیا  نمودست  یزدان    پاک                                              عذابی که باشد بسی دردناک

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر ومهربان خلق راست

خدائی که افراشت نیلی سپهر                                               زمین را بگسترد اینسان ز مهر

بباراند     از    آسمان   آب   را                                                که  بیرون  کند  میوه   ناب   را

که آن میوه ها  را  یکی کردگار                                                کند   روزی  خلق   در    روزگار

مبادا   کسی   را  همانند   او                                                 بخوانید   کاین   کار  نبود   نکو

اگر   چه   بدانید    آن    لایزال                                                 نه  مانند  دارد  نه  مثل و مثال

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

همان مردمانی که بر کردگار                                                 بیارند  ایمان   و    دارالقرار

که دل های آنها به  یاد  خدا                                                 همی گیرد  آرام و  یابد صفا

همانا  بدانید  یاد   خداست                                                 که آرام دلها و رمز شفاست

ترجمه شعری از امید مجد


                                سر آغاز گفتار نام خداست           

                           که رحمتگر و مهربان خلق راست

وفادار  باشید  بر  عهد  خود                                       به هرزه نگوئیدشدآنچه شد

چو خوردید سوگند بر کردگار                                       بدارید  آن  عهد  را   استوار

که حق را گرفتید برخود گواه                                       بداند  چه  گویید ، یکتا  اله

ترجمه شعری از امید مجد