منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
برچسب‌ها
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
خدایا گواهی دهم کاین کتاب بر احمد فرستاده ای بر صواب
سخن های پاک تو را زین سبب پیمبر براندست بر روی لب
هدایت کن جمله زندگان طنابیست بین تو و بندگان
خدایا به تو روی آورده ام کتاب تو را نیز گسترده ام
نگاه مرا بر خطوط کتاب عبادت شمار و بدانش ثواب
ز نورش بیفروز اندیشه ام شود پند از گفته ات پیشه ام
ز من داغ گردنکشی دور کن به تایید طاعات منصور کن
چو خوانم مزن مهر غفلت به گوش دل و دیده ام را حجابی مپوش
اگر خواندنم از تفکر تهیست سزاوار شان خدائیت نیست
چنان کن که جانم شود هوشیار ببندم فرامین آن را بکار
مبادا کنم غافلانه نگاه شود خواندنم ،خواندنی بس تباه
رئوف و رحیمی سزاوار تست که دستم بگیری به راه درست

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

statistics

مشاهده و دریافت کد

                                    سر آغاز گفتار نام خداست                                 

                                  که رحمتگر ومهربان خلق راست

ستایش    بود    ویژه    کردگار                                 که   بر  عالمین  است  پروردگار

که بخشنده و مهربان است نیز                                 بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

تو  را  می پرستیم تنها  و  بس                                  نداریم  یاور  به  غیر  از  تو  کس

بشو  هادی  ما  به  راه  درست                                 ره  آنکه  منعم  ز  نعمات توست

نه آنان که خشمت بر ایشان رواست                           نه آنها که هستند گمره ز راست

                                                                                ترجمه شعری: امید مجد     


                                         سرآغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

خدائی  که  او مشرقین  آفرید                                          همین سان دو مغرب از اوشدپدید

کدامین   نعم    را  ز   پروردگار                                         دروغین    بخوانید     اندر     شما

دو  دریا بیامیخت  ایزد  به  هم                                         به  هم  اندر آمیخت یزدان  دو  یم

یکی  برزخ  آن بین  دارد   وجود                                        که  باشد عیان هر یکی  را  حدود

کنون  بر چه  نعمت زیزدان حی                                        ره  کذب  و   انکار   سازید    طی

خود از آن دو دریا به لطفی فزون                                       برآورد    مرجان    و    لولو    برون

پس  اینک  چه  انکار   آیا    شما                                      برانید   بر    لطف   یکتا       خدا

خدا  راست کشتی همانند   کوه                                      شناور  به بحرند  بس  با  شکوه

کدامین   نعم     را    ز     پروردگار                                     نمایید     انکار      در       روزگار

هر آنکس که روی زمین پا بجاست                                    سر انجام  او نیستی  و  فناست

خداوند   با   مجد   صاحب    جلال                                    بود  زنده    هرگز     نیابد    زوال

   ترجمه شعری از امید مجد                                        


                                        سرآغاز گفتار نام خداست

                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

چه  پاداش  نیکو  دهد  کردگار                                         به   مومن   منشهای    پرهیزکار

که  آمرزش حق و رزق بهشت                                         بود خاص آن مردم خوش سرشت

کسانی که کردند سعی وطلب                                        که    نابود    سازند    آیات    رب

مگر کز تلاشی که اینسان برند                                        رسول   خدا    را   به  عجز  آورند

بر آنها عذابیست سخت و الیم                                        بخواهند    افتاد     اندر    جحیم

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

ز   قرآن  خود  آنچه   یکتا   خدا                                       به  وحیش  ترا  گفت  ای مصطفی

کلامیست برحق که آورده است                                      که تصدیق پیشین کتب کرده است

چو   بر  بندگانست   ایزد   خبیر                                      بر   آن  چه   نمایند    باشد   بصیر

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

اگر   هم  دورویان   برای    غزا                                         بگردیده   بودند     یار      شما

به   غیر  از  خیانت  نکردند کار                                         بکردند   حیله    برون  از  شمار

هرآن سعی کاندر توان داشتند                                         گیاهی  ز  نیرنگ   می کاشتند

بکردند  بس  فتنه ها  جستجو                                          که هستند بد طینت و زشتخو

بدانید  جاسوس هایی   کنون                                            میان  شمایند  از  خصم  دون

ز  کردار  آن  مردم  دون  پست                                            خداوند گیتی بسی آگه است

ترجمه شعری از امید مجد                 


                                        سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

از  این روی از موطن  خویشتن                                            بکردند   ترک  و  جلا   وطن

که با  کردگار  و  رسولش مدام                                             خصومت نمودند با فکر خام

کسانی که خواهندبارب خویش                                            ره دشمنی را بگیرند  پیش

بدانند  این  نکته   را   تا    خدا                                             شدید العقاب است روز جزا

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                           که رحمتگر و مهربان خلق راست

کسانی  که  کردند  انفاق  مال                                                 بجستند  خشنودی     ذوالجلال

به قلبی سراسر  پر  از  اعتماد                                                  دل   از  لطف   الله   دارند   شاد

چو باغیست برتپه ای بس بلند                                                  که  از  هیج   آفت   نیابد    گزند

چو    باران   بسیار    آید   فرود                                                  دوچندان شودحاصلش زآنچه بود

اگر   هم   نبارید   باران     زیاد                                                   ز  بارانی  اندک  شود  نیز  شاد

خدا هست بر  کار خوبان  بصیر                                                   بداند   چه   دارند   اندر    ضمیر

ترجمه شعری از امید مجد


                                        سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

خدا  آدمی  را به روز نخست                                                   ز  یک نطفه ی آب کردی  درست

ولی آدمی تن به عصیان بداد                                                   بنای   عمل    بر   خصومت  نهاد

بفرموده  خلقت  برای   شما                                                    همه   چارپایان     یگانه      خدا

که  از  پشم  آنان ببینید نفع                                                    ز خود گرم  و سردی  نمایید  دفع

بسی منفعت ها از آنان برید                                                    هم از گوشت جانشان می خورید

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

بزودی    زمانش     بیاید   فرا                                            که  جاری  شود  امر   یکتا   خدا

نورزید   تعجیل  هرگز  در    آن                                            چو وقتش شود ، حکم گردد روان

همانا    منزه     بود      کردگار                                            که  وی  را  شریکی  بود  در کنار

که روح و ملائک به امرخداست                                            فرستدسوی بندگانی که خواست

بشر  را  بترساند  آن  رب نیک                                            از  اینکه  بخوانند  بهرش   شریک

بجز  من  خدایی  ندارد   وجود                                            بترسید  و   آرید  بر  من    سجود

خدا  آسمان  و   زمین     آفرید                                            بحق  حکمتی  هست  درآن پدید

منزه  بود  زین  صفت    کردگار                                            که  باشد  شریکی  ورا   در   کنار

ترجمه شعری از امید مجد


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

بخوانید در هر زمانی صلات                                    ببخشید بر بینوایان زکات

به همراه مردان ایزدشناس                                     بدارید حق را ثنا و سپاس

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آن  کس  ز  پیغمبر  و کردگار                                          اطاعت  نماید شود  راستکار

دو چندان خدا اجر بر وی نوشت                                         بر او رزق نیکو دهد در بهشت

ترجمه شعری از امید مجد


                                        سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

قسم  باد  بر  نون  و  آنگه  قلم                                        به هر چه که با آن نویسند هم

که  از  لطف  و  از  رحمت  کبریا                                       گرفتی  تو  عقلی  تمام ا ز خدا

((ترا هست عقلی تمام و کمال))                                     نه دیوانه ای تو ،نه شوریده حال

تو  را  هست  پاداش بی منتی                                      که   بسیار  شایسته ی   عزتی

ترا  سیرت  و  خلق  کامل  بود                                       کمالات    بسیار     حاصل    بود

تو  و  دشمنانت   ببینید    زود                                       کدامینتان    سخت   دیوانه   بود

خداوند  ،    بهتر    بداند    نکو                                       چه  کس گشته گمراه  از  راه  او

بداند هدایت چه کس یافته است                                   به   راه    خداوند      بشتافتست

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

جهان آفرین   را  ستایش  کنید                                             که هفت آسمان و زمین آفرید

که  تاریکی  و  نور  را  در  وجود                                             خداوند    یکتا    مقرر    نمود

ولی   کافران   باز  شرک   آورند                                             از  آیین    تکفیر   فرمان  برند

بلی هست یزدان همان رب پاک                                           که  او  آفریده  شما  را ز  خاک

سپس داد دستور مرگ  و  اجل                                             که  پیش  خدا هست علم ازل

اجل راست ،معلوم وقت و زمان                                             همه  ثبت  پیش  خدای   جهان

ندارد  در  آن   ذات   تردید  راه                                               ((مجویید   هرگز   طریق    گناه))

خدا هست در هر زمان و مکان                                              چه روی زمین و چه هفت آسمان

بداند    عمل هایتان     کردگار                                                نهان   باشد   آن  کار  یا آ شکار

بداند چه  چیزی بدست  آورید                                                 چه مقدار  فرمان ز حق می برید

ترجمه شعری از امید مجد


                                              سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

الف لام میم است  آغاز  کار                                                           که  رمزیست  از جانب  پروردگار

چنین  است  آیات  رب  کریم                                                          بگفتست در  این  کتاب   عظیم

هدایت کند نیکوان را به راست                                                       که خود رحمتی از یگانه خداست

کسانی که خوانند دائم  صلات                                                       ادا    می نمایند     وجه    زکات

که هستند مومن به یزدان و دین                                                    بر   آنها  معادست  امری    یقین

زالطاف یزدان که اینگونه خواست                                                   هدایت   بگشتند  بر   راه  راست

که هستند این مردمان رستگار                                                     چه  در  این  سرا  و  چه  دارالقرار

کسی کو کند جمع باطل کلام                                                      احادیث    مجعول   ،  گفتار   خام

که  تا  خلق  را  از  ره  کردگار                                                      کند    گمره    و   باز  دارد   ز   کار

تمسخر نمایند  قرآن  و   دین                                                       بر آنان  عذابیست سخت و مهین

چو خوانده شود بر وی آیات ما                                                     چنان     با     تکبر     نماید     ابا

تو گوئی که نشنیده آن را بگوش                                                و یا این که گوئی کرست از دو گوش

خبرها ده او را به قعر جحیم                                                        که    آنجا     ببیند   عذابی   الیم

همه  مومنان  به   پروردگار                                                        که   صالح   بگشتند   و   پرهیزکار

نشیمن گزینند اندر بهشت                                                   بر آنها چه نیکو نیکوست این سرنوشت

در  آن جاودانند خود تا  ابد                                                        که    این    قول    الله   حتمی  بود

حکیم است و آگاه پروردگار                                                        ورا    هست      بی انتها      اقتدار

ترجمه شعری از امید مجد


                                                     سر آغاز گفتار نام خداست

                                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

ز   آیات     الطاف    پروردگار                                                                   یکی  این بود تا شده  آشکار

فرستد بسی بادهای  بشیر                                                                  که هستند بر رحمت او سفیر

بگردانده کشتی به دریا روان                                                                  بیابند     روزی  ز  پیر  و جوان

امیدست او  را  بدارید  پاس                                                                   خدا  را  بگوئید هر دم سپاس

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                                  سر آغاز گفتار نام خداست

                                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

کند  حکم   در   عالم   حق   خدا                                                       که  بر  حق  بود  حکم  آن   کبریا

به غیر از خدا هر چه را خوانده اند                                                       چه حکمی به دور زمان رانده اند؟

نیوشنده     تنها     بود     کردگار                                                       بصیرست    و     آگاه      پروردگار

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو در محفلی که همه کافرند                                                    ز وحدت سخن در  میان  آورند

بگردند  آن   مردم  تیره  بخت                                                     ز  ذکر  خداوند  دلتنگ   سخت

چو ذکری رود جز خدا بر  زبان                                                     بگردند خوشحال و دلشاد از آن

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو با خدایت تو ای مرد دین                                                        که ای خالق آسمان و زمین

تو ای آن که برآشکار و نهان                                                         به علم ازل  آگهی در جهان

در آن چه نمایند مردم جدال                                                        کنی حکم ای قادر ذوالجلال

ترجمه شعری از امید مجد


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر  آنچه ز قرآن فرستاده ایم                                      شفا هست و رحمت که خود داده ایم

رسد پرتوش بر همه مومنان                                       ولی    ظالمان     را     فزاید      زیان

ترجمه شعری از امید مجد


                                              سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

خداوند    باشد   رحیم  و    غفور                                           نبودست ازرحمتش کس بدور

چو خواهد  همه  خلق  را  کردگار                                            معذب   نماید    سزاوار    کار

همانا   در    آوردن     آن     عذاب                                            خداوند خواهد  نمودن شتاب

ولیکن    معین     بود    وقت    آن                                             که   تا  پیش ناید نگردد  روان

نیابند   در   آن   زمان   هیچ    راه                                             مفری    نیابند     بهر      پناه

بود این،همان موطن و شهر و خاک                                            ستمکار اهلش بگشته هلاک

زمانی    خداوند      تعیین      نمود                                            که  آن  وقت آید  عذابش فرود

ترجمه شعری از امید مجد


                                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

کسانی که چون حرف حق بشنوند                                                            نکوکارگردند و صالح شوند

همین بنـدگــانــنــد تا کـــردگــــــار                                                             هدایت بفرمودشان آشکار

به تعداد هرچند ایشـان کـمـــنــــد                                                             خردمند مردان این عـالمند

ترجمه شعری از امید مجد

 


برچسب‌ها: ترجمه شعری آیات قرآن
                                    سر آغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

ستایش خدا را سزد لا مکان                                      که ارض آفریدست و هفت آسمان

ملکهای خود را فرستاده است                                    پیام     الهییشان    داده    است

بر آنها دو ،و سه و یا  چار  بال                                     به  قدرت  ببخشید  آن  ذوالجلال   

که در آفرینش هر آنگاه خواست                                   فزاید  خداوند   بی کم  و  کاست

به خلقت همان است یزدان قدیر                                  تواناست    بر   خلقتی  بی نظیر

دری کو ،ز رحمت به مردم گشاد                                   به  کس  اذن  بر بستن  آن  نداد

چو بندد همان در،که یارد گشاد ؟                                  چو بینید  عالم  همه    او    نهاد

که  دارای  حکمت   بود    کردگار                                   بود    صاحب    عزت    و    اقتدار

به    خاطر    بیارید   یکتا    خدا                                     چه  نعمت  بفرمود  هر  دم  عطا

مگر  جز  خدا  از  زمین و آسمان                                    کسی بر شما هست روزی رسان

به غیر از یگانه  خدا نیست کس                                    فقط  اوست  قادر بر این کار و بس

ز درگاهش ای مشرکان از چه روی                                 بتابید رخ را به هر سمت و سوی

 ترجمه شعری از امید مجد


                                        سر آغاز گفتار نام خداست

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

ستایش خدا را بزیبد نکو                                                 که باشد زمین و آسمان ها از او

به روز جزا نیز حمد و ثنا                                                   هماناست مخصوص  یکتا   خدا

حکیم است در آفرینش خدای                                           بود  آگه  از هر   چه باشد بجای

هرآنچه که در خاک رفته درون                                            هر  آنچه  که از  آن  بیاید  برون

هر  آنچه  فرود  آید از آسمان                                              هر  آنچه که بالا  رود سوی  آن

بداند  همه  چیز   را   کردگار                                              غفور و  رحیم  است   پروردگار

بگفتند    کفار   هرگز  به ما                                               زمان     قیامت     نیاید      فرا

تو سوگند می خور به یکتا اله                                             که   البته   آید   قیامت  ز  راه

خدا هست آگه به غیب جهان                                             بداند   همه    آشکار   و  نهان

میان سپهر و زمین هیچ چیز                                              اگر چه بود خرد همچون پشیز

نبودست صاحب کمال و وجود                                             مگر آنکه در علم حق ثبت بود

شده  ثبت  اندر  کتاب  مبین                                             همه  چیز  در  آسمان  و زمین

ترجمه شعری از امید مجد


                                       سر آغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

الف  لام  میم  است آغاز کار                                              که رمزیست از جانب کردگار

به دل  می نمایند  آیا  گمان                                               همین  که  برانند  روی  زبان

که هستیم مومن به یکتا خدا                                            رها  می شوند  و  نیاید  بلا ؟

از این پیش بودند بسیار امم                                              شدند  امتحان  با بلایا و  غم

بگردند  نا راستگویان  عیان                                                از آنان  که  دارند  صدق  بیان

کسانی که بستند بار  گناه                                                به زشتی نهادندذگامی به راه

گمان برده اند  از عقاب  خدا                                               رهائی  بیابند ؟   باشد   خطا

هر آن کس به دیدار  پروردگار                                               بود  سخت  مشتاق  و  امیدوار

یکی  روز  مرگش   بیاید   فرا                                              سمیع  و  علیم  است  یکتا خدا

کسی کاو به طاعت جد و جهد                                           به نفع خودش بسته پیمان و عهد

جهان دار  گیتی  بود  بی نیاز                                            که   مردم   بخوانند   بهرش   نماز

ترجمه شعری از امید مجد


                                              سرآغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

الف ، لام ، را،  اول  دفترست                                                      از   این  رمز  آ گاه  پیغمبرست

چنین است آیات محکم کتاب                                                     که گویای حق است و راه صواب

عجب از چه دارند خلق جهان                                                     که     آن     آفریننده     آسمان

گزیند کسی را که  در  روزگار                                                      سوی    مردم    آید  ز  پروردگار

فرستد بر او  وحی از آسمان                                                      فرستد  یکی  پیک  زین مردمان

دمادم کند پیک خود را خطاب                                                     بترسان  کنون  خلق را از عذاب

بده   مژده   بر   مومنان  خدا                                                      که   رحمت    ببینند   از   کبریا

مقاماتشان    نزد     یکتا  اله                                                      رفیعست و دارند هم ارج و جاه

بگفتند  کفار ،کو   ساحرست                                                     همانا که در ساحری ماهرست

همانا خدایی، خدای شماست                                                  بر این پادشاهی و مُلکت سزاست

که در طی شش روز کرده پدید                                                  زمین    و     سماوات   را   آفرید

پس   آنگاه   با   قدرت و اقتدار                                                  بفرمود    این   عرش   را   برقرار

چو   بر   آفرینش   توجه   نهاد                                                  چه  نیکوش این گونه ترتیب  داد

شفاعت کسی را نباشد سزا                                                   مگر آن که را خواست  یکتا  خدا

چنین ایزدی کردگار شماست                                                  پس او را پرستید چون او سزاست

کنون پس چرا در زمان  حیات                                                 نگردید     یادآور     این        صفات

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

بود طا ،و،ها ابتدای کلام                                                    کسی نیست آگاه از این پیام

نه قرآن بیاموزد ز یکتاخدا                                                  که در رنج افتی تو ای مصطفی

فقط هست منظور پروردگار                                                که   ترسانی   افراد    پرهیزکار

از آن کس بود این کتاب مجید                                            که هفت آسمان  و  زمین  آفرید

خدایی که بر عرش باشد محیط                                        به عرشی که بسیار باشد بسیط

هر آنچه که بود در زمین و آسمان                                      هر  آنچه  نهانست  در  آن  میان

هر آنچه که بودست زیر زمین                                           همه  هست  ملک خداوند دین

اگر خود به آواز و صوت بلند                                              سخن  با  خلایق بگویی  و  پند

ز هر چیز مخفی و امر نهان                                             بود    مطلع      کردگار     جهان

خدایی نباشد جز او در حیات که مخصوص او هست نیکو صفات


بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۴﴾

در حقيقت‏خداست كه علم [به] قيامت نزد اوست و باران را فرو مى‏فرستد و آنچه را كه در رحمهاست

 مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد و كسى نمى‏داند در كدامين سرزمين مى‏ميرد

در حقيقت‏خداست [كه] داناى آگاه است (۳۴)

سر آغاز گفتار نام خداست

که رحمتگر و  مهربان خلق راست

بلی علم ساعت به دست خداست                                              زمانها بداند بری از خـــطـــاسـت

بباراند باران ز نیـــلـــــی سپــــــهـــر                                              شده سبز هر جا به باران مــــهـر

هماناست آگـــاه پــــــــروردگـــــــــار                                              که آبــستنان را چه بودست بــــار

نداند کسی چونکه فــــردا شـــــــود                                              چه کــــاری ز دستــان او میــــرود

نداند کسی در کدامیـــــن دیــــــــار                                               بمیرد در این گــــردش روزگـــــــــار

که دانـا و آگـــاه یکتــــا خـــــداست                                               به هفت آسمان و زمین پادشاست

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: سوره لقمان
بسم الله الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا

 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿۳۳﴾

اى مردم از پروردگارتان پروا بداريد و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى به كار فرزندش نمى‏آيد

و هيچ فرزندى [نيز] به كار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى دنيا

 شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد (۳۳)

                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

بترسید ای مردم از کـردگـــــار                                                ز هنگامه سخت روز شمـار

مجازات هر کس بود مال خـود                                                که فرزند جای پدر حد نشد

نه هرگز پدر را به جای پســـــر                                               در آن روز آید بلائی به ســر

یقین است آن وعده از کردگــار                                               تحقق پذیرد سر انجام کـــار

پس ای مردمان زیب دارالفـنــــا                                               مبادا فریبد قلــــوب شمـــــا

مبادا که شیطـــان گم کرده راه                                              شما را فریبد ز لطــف الـــــه

(اگر چه خدا هست خیلی غفور                                             به عفوش نیابید هرگز غرور)

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: سوره لقمان
بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۲﴾

و چون موجى كوه‏آسا آنان را فرا گيرد خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را براى او خالص گردانند

و[لى] چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخى از آنان ميانه‏رو هستند و نشانه‏هاى ما را جز هر

خائن ناسپاسگزارى انكار نمى‏كند (۳۲)

                                                سر آغاز گفتار نام خداست

                                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آنگه که موجی گران همچو کوه                                                فرا گیرد آن کشتی با شکوه

به اخلاص خوانند پــــــــروردگــــــار                                                 تضرع نمایند بر کــــردگـــــــار

اگر راه یـــابـــد ســـوی نـــجــــــات                                                 دگر باره یابند جان و حیـــات

گروهی بمانند شـــــاکــــــر به وی                                                  گروهی ره کفر سازند طـی

هر آنکس بود ناسپاس و کــفـــــور                                                  شود منکر روشن آیات نــــور

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: سوره لقمان
بسم الله الرحمن الرحیم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۱﴾

آيا نديده‏اى كه كشتيها به نعمت‏خدا در دريا روان مى‏گردند تا برخى از نشانه‏هاى [قدرت] خود را به

 شما بنماياند قطعا در اين [قدرت نمايى] براى هر شكيباى سپاسگزارى نشانه‏هاست (۳۱)

                                                سر آغاز گفتار نام خداست

                                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

نبینی که کشتی به دریـای آب                                                     به لطف خدا می رود با شتــــاب

که بنماید آیات خود بر شمــــــا                                                      ببینید خود اقـــتـــدار خـــــــــــدا

بسی آیه ها هست در این امور                                                     بر آنکس که  باشد صبور و شکور

ترجمه شعری از امید مجد


برچسب‌ها: سوره لقمان