منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
برچسب‌ها
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر مهربان خلق راست
خدایا گواهی دهم کاین کتاب بر احمد فرستاده ای بر صواب
سخن های پاک تو را زین سبب پیمبر براندست بر روی لب
هدایت کن جمله زندگان طنابیست بین تو و بندگان
خدایا به تو روی آورده ام کتاب تو را نیز گسترده ام
نگاه مرا بر خطوط کتاب عبادت شمار و بدانش ثواب
ز نورش بیفروز اندیشه ام شود پند از گفته ات پیشه ام
ز من داغ گردنکشی دور کن به تایید طاعات منصور کن
چو خوانم مزن مهر غفلت به گوش دل و دیده ام را حجابی مپوش
اگر خواندنم از تفکر تهیست سزاوار شان خدائیت نیست
چنان کن که جانم شود هوشیار ببندم فرامین آن را بکار
مبادا کنم غافلانه نگاه شود خواندنم ،خواندنی بس تباه
رئوف و رحیمی سزاوار تست که دستم بگیری به راه درست

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

statistics

مشاهده و دریافت کد

                                    سر آغاز گفتار نام خداست                                 

                                  که رحمتگر ومهربان خلق راست

ستایش    بود    ویژه    کردگار                                 که   بر  عالمین  است  پروردگار

که بخشنده و مهربان است نیز                                 بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

تو  را  می پرستیم تنها  و  بس                                  نداریم  یاور  به  غیر  از  تو  کس

بشو  هادی  ما  به  راه  درست                                 ره  آنکه  منعم  ز  نعمات توست

نه آنان که خشمت بر ایشان رواست                           نه آنها که هستند گمره ز راست

                                                                                ترجمه شعری: امید مجد     


                                              سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

ادا کن حقوق همه قوم  و خویش                                          هرآنکس که داری تو نزدیک خویش

ز مسکین بکن دستگیری تو چند                                           بده      حق    ابن السبیل     نژند

از   اسراف  و   تبذیر  پرهیز   کن                                           بکن  ریشه   آن  خود  از  بیخ و بن

ز اخوان شیطان  شمار  آنکسی                                           که  تبذیر   را  پیشه  سازد  بسی

که شیطان بود آنکه  کفران  بکرد                                           ز    درگاه   یزدان   شود  زود   طرد 

ترجمه شعری از امید مجد


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

به قلب شما هر چه  باشد نهان                                            بداند  به  از  خود،خدای جهان

چو در قلبتان هست خیر و صلاح                                            شما رابه دل هست میل فلاح

بیامرزد   ایزد   کسی    را   گناه                                            که  سازد  تضرع  به   یکتا  اله

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

همیشه پر و بال لطف و خضوع                                                بگستر به درگاهشان با خضوع

بکن   روی  خود  را  به پروردگار                                                بگو  این سخن را تو  با  کردگار

همانسان که آنها در لطف و ناز                                                ز  خردی  به  رویم   نمودند  باز

تو   در  حق  آنها   ترحم    نما                                                بکن    مهربانی  بر  ایشان  روا

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                                  سر آغاز گفتار نام خداست

                                              که رحمتگر و مهربان خلق راست

خداوند همی راندست حکمی سزا                                            که   جز  او   مخوانید  کس  را   خدا

به    نیکی    بکوشید   بر   والدین                                             شما راست بر گردن این حق و دین

و  گر  سالخورده  بگشتند   و   پیر                                             بگشتند   در   چنگ    پیری    اسیر

مگویید  چیزی  که  رنجند   از   آن                                              چه   خود    آشکارا   بود  چه  نهان

مبادا   که   آزار   و   شر   و    ضرر                                              رسانید    هرگز    به    مادر     پدر

سخن   چون   بگوئید   اندر   کلام                                              بگویید     با     عزت   و      احترام

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                            سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر  آنکس  که  دنیا  نماید   طلب                                          ببیند   چنین   نعمتی  را  ز   رب

به  هر کس  بخواهد ببخشد  خدا                                          به قدری که ثبت است  اندر  قضا

به   دوزخ   ز  خشم   ببیند   شرار                                         فتد  در   دل   نار  مذموم   و   زار

کسانی  که  خواهند ،  دیگر  جهان                                        نمایند   طاعت     به    حد   توان

به شرطی قبولست این سعی و کار                                       که   باشد   مومن    به    پروردگار

که  بر  هر   دو  ملت   رسانم    مدد                                        که خیر خدا  هر  دو   را  می رسد

فراوان     بود     لطف     یکتا      اله                                        کسی نیست محروم از آن هیچگاه

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

هر آنکس که او یافت راه  درست                                          به نفع خودش آن ره نیک جست

 هرآنکس که او بر ظلالت شتافت                                          زیان  خودش  گمرهی  را  بیافت

کسی بار دیگر کسی را به پشت                                         نخواهد کشیدن  ز  ریز  و درشت

نه     هرگز   بیاید    عذابی    فرا                                         به قومی که ناید ، رسول  از  خدا

ترجمه شعری از امید مجد                      


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر و مهربان خلق راست

دو آیت بود ، روز و شب ، آشکار                                             نمایان       بگردانده      پروردگار

چو  از  آیت تیره  شب  کاستیم                                              برآید همی روز ، چون خواستیم

که سازید  در  روز ، روزی  طلب                                              ز خوانی که از فضل گسترده رب

حساب  همه  سالها  را   شما                                                بدانید    از    لطف   یکتا   خدا

حقایق   یکایک    بگردد    بیان                                                به  تفضیل  گفتیم  آن  را عیان

ترجمه شعری از امید مجد      


                                   سر آغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

اگر  توبه  سازید ، یکتا  خدا                                        امیدست  رحمت  کند  بر  شما

و گر سوی عصیان بگردید باز                                       به   آیین   ظلمت    بپویید    باز

خدا نیز خواهد کند بازگشت                                       به خشم و مجازات در سرگذشت

که  زندان  کفار  باشد سقر                                        بیفتند  و   سوزند   در   آن   مقر

ترجمه شعری از امید مجد


                                         سر آغاز گفتار نام خداست

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا  که  قرآن  شود  راهبر                                              به راهی کز آن نیست پاینده تر

بر آنها که  دارند ایمان به رب                                              نمایند  کار   نکو   روز   و  شب

بشارت  دهد  بر  ثوابی کبیر                                              که یابند هر کس ز خرد  و  ز پیر

ولی هر کسی را که بر آخرت                                             نیاورده   ایمان   و   بر    عاقبت

مهیا  نمودست  یزدان    پاک                                              عذابی که باشد بسی دردناک

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                         که رحمتگر ومهربان خلق راست

خدائی که افراشت نیلی سپهر                                               زمین را بگسترد اینسان ز مهر

بباراند     از    آسمان   آب   را                                                که  بیرون  کند  میوه   ناب   را

که آن میوه ها  را  یکی کردگار                                                کند   روزی  خلق   در    روزگار

مبادا   کسی   را  همانند   او                                                 بخوانید   کاین   کار  نبود   نکو

اگر   چه   بدانید    آن    لایزال                                                 نه  مانند  دارد  نه  مثل و مثال

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

همان مردمانی که بر کردگار                                                 بیارند  ایمان   و    دارالقرار

که دل های آنها به  یاد  خدا                                                 همی گیرد  آرام و  یابد صفا

همانا  بدانید  یاد   خداست                                                 که آرام دلها و رمز شفاست

ترجمه شعری از امید مجد


                                سر آغاز گفتار نام خداست           

                           که رحمتگر و مهربان خلق راست

وفادار  باشید  بر  عهد  خود                                       به هرزه نگوئیدشدآنچه شد

چو خوردید سوگند بر کردگار                                       بدارید  آن  عهد  را   استوار

که حق را گرفتید برخود گواه                                       بداند  چه  گویید ، یکتا  اله

ترجمه شعری از امید مجد


                                    سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                که رحمتگر و مهربان خلق راست

چنین گفت بر خلق،پروردگار                                            که   روزیست  روز  جزا و  شمار

که ازصدق خودمردم راستگو                                            نصیبی    بیابند  خوب   و    نکو

بیابند  آرامشی   در    جنان                                            که  جویست   زیر   درختان   آن

همیشه بمانند در آن بهشت                                            برآنها رقم خورده این سرنوشت

از آنهاست خشنود یکتا  خدا                                            که هستند آنها هم ،از حق رضا

بلی اینچنین است فوز عظیم                                           که  بر   بندگان  نکو   می دهیم

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا    خدائیست   یکتا  اله                                              که تابان نمودست خورشید و ماه

چنان   کرد   تنظیم    پروردگار                                              که   با   گردش   ماه   در   روزگار

بدانید  ایام  هر  سال   و   ماه                                              بدانید    آن    را   بدینگونه    راه

اموری  چنین  را  یکی   کردگار                                             نکردست   جز   مصلحت    برقرار

که براهل دانش بدینسان عیان                                             بکردست    آیات    خود  را   بیان

ترجمه شعری از امید مجد


                                             سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

چه کس ملک هستی نمودست درست                            دگر باره خواندبه خود چون نخست

کنون   کیست    از   آسمان    و   زمین                            شما   را  بدادست   روزی     چنین

مگر   غیر    از      الله      باشد      اله                             جز  او  هر  چه  خوانند  باشد   تباه

چو   گویند    ربی    بود     جز      خدا                              بگو     حجت     آرید      بر     مدعا

بگو    در     تمام    زمین    و    آسمان                             خدا    هست   آگه   ز غیب  و  نهان

که  داند  که  کی  زنده   گردد  ز  گور ؟                              چه   هنگام   می آید   اندر    حضور

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                        که رحمتگر و مهربان خلق راست

تلاوت    بگردد   چو   آیات   ما                                               همان روشن آیات یکتا خدا

در آن لحظه ان منکران کز عناد                                               ندارند  ایمان  به  روز  معاد

بگویند    داری    اگر      اقتدار                                                کتابی  دگر  غیر  قرآن  بیار

و یا اینکه تبدیل ساز این کتاب                                                کتابی  دگر  را بکن انتخاب

بده  ای   پیمبر  جواب  سخن                                                که  اینکار  هرگز نیاید ز من

که  تبدیل   آیات    یکتا    خدا                                               کجا می توانم نمایم  کجا ؟

بجز  آنچه  که وحی آید به من                                               اطاعت نورزم ز دیگر سخن

اگر   سر  بپیچم   ز    پروردگار                                             به خشم الهی بگردم  دچار

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

بترسید  ای  مردم  از   کردگار                                               که  خلق  جهان  راست   پروردگار

همان کردگاری که  چون  آفرید                                               ز یک شخص کردی  شما  را  پدید

پس از او خدا جفت او کردخلق                                               که از آن دو تن خاست بسیارخلق

در اطراف عالم بسی مرد و زن                                                قدم  در  نهادند   از   آن   دو   تن

بترسید  ز  ایزد  که  بر  نام   او                                                نمایید    با    یکدیگر         گفتگو

نه در باب ارحام غفلت  رواست                                                که ایزد مراقب به  کار  شماست

ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                      که رحمتگر و مهربان خلق راست

الف لام میم است و آنگاه صاد                                                ز سوی خداوند صاحب معاد

کتابی  بزرگ  از  خداوند  جود                                                  به  تو ای محمد بیامد فرود

از   انکار   مردان  باطل پسند                                                   مبادا ترا  سینه  گردد  نژند

کنون   مردمان  را  ز روز  جزا                                                    بترسان و از خشم یکتا خدا

به مردان مومن بشارت  بده                                                    زمژده بساطی بر ایشان بنه

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سر آغاز گفتار نام خداست

                                  که رحمتگر و مهربان خلق راست

الا ای پیمبر هر آنچه خدا                                                به تو کرد  نازل ، بگو خلق را

اگر خود کلام خدای جلال                                                بر آنها نگوئی  تمام  و  کمال

ادائ رسالت نکردی تمام                                                در این کار ننموده ای اهتمام

از  آزار  مردم   یگانه   اله                                                ترا  در  همه  حال  دارد  نگاه

که کفار دون را خداوندگار                                                نخواهد کند  عاقبت  رستگار

ترجمه شعری از امید مجد


                                              سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو  شیرین بود آب یم بر وفور                                                 نباشد چو بحری که تلخ است و شور

شگفتاکه ازهردویم همچوهم                                                 رسد  بر  شما  گوشتی  بیش  و کم

بیارید    زیور   از   آنها    برون                                                 بپوشید     آن      زینت   گونه   گون

ببینید   کشتی  در  آنها  روان                                                بجوئید    روزی    ز    فضلش    گران

امیدست شکرش بگوئید چند                                                چو   گردید   از    نعمتش    بهره مند 

ترجمه شعری از امید مجد                                   


                               سر آغاز گفتار نام خداست

 

                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

بیاورد  ایمان  رسول   نکو                                    بر  آنچه  خدا  کرد  نازل  بر  او

بگشتند قائل همه مومنان                                    به   یکتایی   کردگار     جهان

بگشتند مومن  به  پروردگار                                   به  جمله ملک های آن کردگار

نمودند با میل و رغبت قبول                                   هر  آنچه کتابست یا که رسول

بگفتند  ،  پیغمبران      خدا                                    تفاوت   ندارد    در   چشم   ما

شنیدیم    دستور    پروردگار                                   ببندیم  فرمان  حق  را   به   کار

بخواهیم آمرزش از سرگذشت                                  که بر سوی تو باز خواهیم گشت

ترجمه شعری از امید مجد


                                    سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

بپرسید شخصی ز روز حساب                                    که قطعیست رخ دادن آن عذاب

کدامین  کسان   را  خداوندگار                                      معذب  نماید  به   روز    شمار

بداند که بر کافرانست  و  بس                                      نشاید که دفعش کند هیچ کس

بود  قهر  از  سوی  رب جهان                                      که راند حکومت به هفت آسمان

ترجمه شعری از امید مجد

 


                                      سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                   که رحمتگر و مهربان خلق راست

بگو  ای پیامبر به بانگی رسا                                        بر  افراد  مومن  به  یکتا  خدا

به   آنها  بگو  تا  دگر   بگذرند                                       ز قومی که از یاس فرمان برند

از   آنها   که   نبودند   امیدوار                                       به    ایام     پیروزی     کردگار

که  هر  قوم  را  رب  والا مقام                                       چشاند  سزای عمل ها تمام

هر آن کس که بنمود کردار نیک                                     به نفع خودش کرد آن کار نیک

کسی کاو بدی را گرفتست پیش                                   زیانها رساندست برنفس خویش

پس آنگاه چون دور گیتی گذشت                                   نمایید    سوی   خدا   بازگشت     

 ترجمه شعری از امید مجد


                                          سر آغاز گفتار نام خداست

 

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

کسانی   که  بر مرسلین  و خدا                                         بگشتند مومن به صدق و صفا

همین   راستگویان   دل    آگهند                                        که  روز جزا  هم شهادت دهند

به  دلهایشان  نور   ایمان   مدام                                        بیابند   پاداش   آن   را    تمام

هر آنکس که با کفر شد همنشین                                     دروغین همی خواند آیات و دین    

بر  ایشان  عذابی  به  دوزخ  نهیم                                     بیفتند    در    ژرفنای      جحیم      

ترجمه شعری از امید مجد


                                      سرآغاز گفتار نام خداست

                                 که رحمتگر و مهربان خلق راست

چو دیدیدشخصی زاهل کتاب                                    به نیکو طریقی کنیدش خطاب

ولی با ستم پیشگان  شرور                                     مدارا   مسازید     اندر   حضور

به قرآن که بر احمد  آمد فرود                                     هم اسفار دیگر کزین پیش بود

بگوئید ،  ما   را  بود   اعتقاد                                     که  این  آیه ها  را  خداوند  داد

یکی هست یزدان  ما و شما                                     بگشتیم   تسلیم   یکتا   خدا

خدا  بر تو  کرده  کتابی  بیان                                     همانسان که داداوبه پیشینیان

کسانی که هستند اهل کتاب                                   گر  از  نهر   ایمان  بنوشند  آب

کتاب  تو  را  نیز  دل می دهند                                   به  دل  مهر  باور  به قرآن نهند

از این دسته ، مومن بگردند نیز                                  گروهی  به  قرآن  و بر رستخیز

به  آیات  ما  غیر  از  آن  کافران                                  نبودست  هرگز کس از منکران   

از این پیشتر نه سواد  و نه خط                                  نبودی   ترا  هیچ  بر  این نمط

مبادا  به    قرآن   بورزند    ریب                                  بگویندهست ازمحمد(ص)نه غیب     

که آن روشن آیات یکتا خداست                                  که درسینه ی اهل دانش بجاست

که    آیات   ما  را  بجز  ظالمان                                   نکردند      انکار      اندر    جهان  

ترجمه شعری از امید مجد              


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                       که رحمتگر و مهربان خلق راست

بر  آنها   رساندیم   آیات   حق                                           ولی  کاذبانند    بر    این   نسق

نه    فرزند   دارد   یگانه    خدا                                            نه هرگزشریکی است بروی سزا

شریکی   اگر   داشت  پروردگار                                           فساد   و   تباهی   بشد  برقرار

که می بردهرخالقی سوی خدا                                          هرآنچه که خود خلق گردانده بُد

بجستند    بر     یکدگر    برتری                                          خدا  هست  از این سخنها بری

خدا هست آگه به غیب وشهود                                          بود   آگه  از هر چه  دارد   وجود

بسی هست  والاتر  آن کردگار                                           که بر  او  شریکی  دهندی  قرار

بگو   کردگارا ، مرا هست  امید                                           که  آن  وعده  حق  بگردد  پدید

مبادا  که  من  را   نمایی  رها                                            میان ستم پیشگان   ای  خدا

ترجمه شعری از امید مجد


                                           سر آغاز گفتار نام خداست

                                          که رحمتگر و مهربان خلق راست

کتابی  که  اینک   فرستاده ایم                                              به حق ای محمد (ص) تو را داده ایم

که بر آن کتب نیز  کآمد  ز  پیش                                             گواهی  ببخشد  به  تصدیق  خویش

ز  پیشین کتب  نیز  کاملترست                                              بر آن  هر که  زد  چنگ ز آتش برست

پس  اکنون  تو با  آنچه ایزد  بداد                                             بکن   حکم   در  بین  آنان  ، به   داد

از  اهوائ    این    مردم     نابکار                                             اطاعت    مکن    هیچ    در    روزگار

مبادا  که  حق  را  گذاری   زمین                                             چو   آنها  بخواهند   از   تو     چنین

که  بر   هر  شریعت   بطور   جدا                                             کتاب   و   طریقت   رسید   از   خدا

اگر  میل  می داشت   رب   وجود                                             تمام     امم    را    یکی  می نمود

ولیکن    نفرمود     رب       جهان                                              که  اینسان  شما را  کند  امتحان

پس اکنون  بگیرید  سبقت  ز  غیر                                              در  اعمال   نیکو    و   کردار   خیر

که جون طی شودبرشماسرگذشت                                            نمایید    سوی    خدا     بازگشت

کند    آگه      آن     روز      پروردگار                                             شما  را  ز  فرجام    آن    زشتکار

ز چیزی  که  در   آن  بسی  اختلاف                                             نمودید   با     دشمنی  و   خلاف

ترجمه شعری از امید مجد


                                               سر آغاز گفتار نام خداست

                                            که رحمتگر و مهربان خلق راست

شروع سخن طا و سین است و میم                                        که رمزیست از  سوی  رب  حکیم

که    قرآن    بود    آیه هایی    عیان                                         ز   روشن   کتاب   خدای    جهان

پیمبر   تو   ای   مرد   یزدان  پرست                                          دهی جان خود  را ز غصه ز دست

از  این  غم  که  مردم  به روز شمار                                          نیارند    ایمان     و    بر     کردگار

مخور  غم  چو  خواهد خدای جهان                                          کند   قهر   نازل  ز  هفت   آسمان

که   گردن  به   ایمان   یزدان   نهند                                         ((صلای عبادت به حق سر دهند))

ترجمه شعری از امید مجد


                                        سرآغاز گفتار نام خداست

                                     که رحمتگر و مهربان خلق راست

بدانید تا ارض و  هفت آسمان                                            بود   لشکر  کردگار    جهان

حکیم   است  در  خود  کردگار                                            ورا  هست  بی انتها  اقتدار

کسی همچو تو با صفات کمال                                           به  عالم  فرستاد  رب  جلال

که شاهدبرامت شوی بی نظیر                                           بگردی بر ایشان بشیر و نذیر

بیارید    ایمان     به    پروردگار                                            تو  و   سایر   قوم    پرهیزکار

نمایید    یاری     دین      خدا                                             به   عزت   بخوانید   باری  ورا

خدا  را  پرستید  در  هر  مقام                                             نمائید تسبیح وی صبح و شام

ترجمه شعری از امید مجد